Day: Tháng Mười 21, 2020

cứu dữ liệu máy chủ san

Máy chủ SAN (storage area network) là một mạng thiết bị lưu trữ. Nó cung cấp một không gian lưu trữ chia sẻ được và có thể truy cập bởi ...